ຝັ-Dekel - (Avi-Dekel)

ເມື່ອຍ ຝັ-Dekel

ນໜຶ່ງຂອງການດາລົການຄຸມນຍົງໍ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືທຸກໆຮູບແຫງ່ຊາດຂອງຄວາມສຸກແຫງ່ຊາດຂອງລາວແມນເລັ່ງໃສລວມທັງທາ່ແຮງໃນການຫຼຸດລໍ້ົງດີກວາ່ຂອ້ຍໄປດັງ້.້ ນໜຶ່ງຂອງການດາລົການຄຸມນຍົງໍ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍື້້ນຍົງຫົວຂໍ້,້ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍືສີທນົ:້ຍັງຊີບຂອງຊາວບາ້ນສາກົນແລະບັນຫາອື່ນໆ.້ ທີ່ບໍ່ດີປະເພດຂອງສັດປ່າມັນເປັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຜູ້ເຈັບທີ່ກໍາລັງຊອກຫາບັນເທົາທຸກໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງຈິດປະສາດຂອງລັດ.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບ StrainLists.com

ທ່ານມີຢ່າງຫນ້ອຍ 21?

ໂດຍການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊນີ້,ທ່ານຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດຂອງການນໍາໃຊ້ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້.