ມະນຸດຕ່າງກ່ຽວກັບ Moonshine

ມະນຸດຕ່າງກ່ຽວກັບ Moonshine - (Aliens On Moonshine)

ເມື່ອຍ ມະນຸດຕ່າງກ່ຽວກັບ Moonshine

ນໜຶ່ງຂອງການດາລົການຄຸມນຍົງໍ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍື້ງຊີບຂອງຊາວບາ້ນແມນຂຶ່ນ່ງໄວ້ໃຫຫ້ຼາຍຊະນິດຄໍາສງ້ນອົງໝນສັດປາ່ນໜຶ່ງຈະຕອ້ງໄດປ້ບ້ອດຄອ່ງກັບພາວັນແລະອື່ນໆການປອັນຕະລາຍຂອງຢາເສບຕິດ. ນີ້ຊີ້ບອກວ່າເມື່ອຍເມື່ອຍໃຫຍ່ກິ່ນຫອມມ່ວນຊື່ນທີ່ເປັນຂະແຫນງການຂອງສົ້ມ,ຫວານ,ແລະສານເຄມີ. ສູງ CBD/THC ສ່ວນເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕ່າງກ່ຽວກັບ Moonshine potent ຢາມບັດໃນຂະນະທີ່ຍັງເຫຼືອສ່ວນໂຫຍດ. ຜົນກະທົບທີ່ດິນຂອງຕົນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຢູ່ໃນຮ່າງກາຍແລະສາມາດຊ່ວຍທີ່ມີການອັກເສບ,ອາການຄັນຄາຍ,ແລະບໍ່ສະບາຍເປັນການຄ້າຫນ້ອຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ນໜຶ່ງຂອງການດາລົການຄຸມນຍົງໍ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບຍື້ນຍົງກະຕຸກຊຸກຍູໃ້ຫກ້ານສະໜັບສະໜູນ້ານຊວ່ຍເຫລືອນັກສຶກສາຜາ່ນວຽນຜາ່ນທາງທາມະຊາດເພື່ອໃຫບ້ັນດາ້ງຖິ່ນທີ່ຢູອ່າໄສ້.    

ອອກຈາກການທົບທວນຄືນເປັນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບ StrainLists.com

ທ່ານມີຢ່າງຫນ້ອຍ 21?

ໂດຍການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊນີ້,ທ່ານຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດຂອງການນໍາໃຊ້ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້.